1. Terug

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met ALSO International B.V., hierna ook te noemen ALSO International. De wederpartij van ALSO International wordt hier verder als "koper/opdrachtgever" aangeduid.

2. Koper/opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht; door de koper/opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden door ALSO International uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn op de door deze voorwaarden beheerste offertes en overeenkomsten niet van toepassing

3. Indien en voor zover een offerte van en/of overeenkomst met ALSO International van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

4. Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door ALSO International zijn vastgelegd; zij hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 2 Offertes, prijzen en bestellingen

1. Alle offertes zijn vrijblijvend.

2. Alle prijzen zijn netto contant in euro's, exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, en exclusief thuiskopievergoeding.

3. ALSO International is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper/opdrachtgever aan te passen.

4. Indien koper/opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door ALSO International kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.3, is koper/opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in dat artikel bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, tegen de in de kennisgeving van ALSO International genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

5. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor ALSO International geldende omstandigheden, zoals onder meer aankoopprijzen, materiaalprijzen, lonen, salarissen, sociale lasten, vracht- en/of douanetarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die (in)direct van ALSO International worden geheven c.q. door derden ten laste van ALSO International worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst, maar voor het einde van de uitvoering daarvan wijzigen, heeft ALSO International het recht zonder voorafgaande kennisgeving de uit die wijziging voortvloeiende kosten aan koper/opdrachtgever door te berekenen.

6. ALSO International is gerechtigd orders niet te accepteren. Zij is in dat geval gehouden koper/opdrachtgever daarvan bericht te zenden binnen vijf werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de order.

7. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat deze door ALSO International schriftelijk of middels elektronisch verkeer is bevestigd.

Artikel 3 Vooruitbetaling/zekerheidsstelling

1. ALSO International is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van koper/opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

2. Indien koper/opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft dan wel uit een controle verminderde kredietwaardigheid blijkt, zulks ter beoordeling van ALSO International, vervalt iedere op ALSO International rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van ALSO International op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door ALSO International geleden.

Artikel 4 Levering

1. De door ALSO International opgegeven leverdata zijn louter indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. ALSO International is te allen tijde gerechtigd om een bestelling in gedeelten te leveren. Overschrijding van de verwachte levertijd geeft koper/opdrachtgever geen aanspraak op ontbinding of vernietiging van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

2. Wanneer in de overeenkomst schriftelijk is overeengekomen dat de levering of uitvoering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper/opdrachtgever aan ALSO International schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper/opdrachtgever gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering of uitvoering heeft plaatsgevonden, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers / opdrachtgevers recht op schadevergoeding behoudens in geval van niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van ALSO International. Koper/opdrachtgever is verplicht ALSO International hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. In geen geval is ALSO International aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.

3. ALSO International heeft aan zijn leveringsplicht voldaan wanneer zij de bestelling eenmaal aan koper/opdrachtgever heeft aangeboden. Het rapport van degene die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering. Indien de goederen door toedoen van koper/opdrachtgever niet kunnen worden geleverd, komen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper/opdrachtgever, zulks met een minimum van 10% van het factuurbedrag inclusief de verzendkosten. ALSO International zal eerst gehouden zijn tot het andermaal aanbieden van de goederen, nadat de in de vorige volzin bedoelde kosten, de koopprijs van de goederen en de vervoerskosten voor hernieuwd aanbieding volledig aan haar zijn voldaan.

4. Het vorige lid geldt eveneens indien koper/opdrachtgever weigert om de goederen in ontvangst te nemen, met dien verstande dat ALSO International alsdan niet gehouden is tot hernieuwde aanbieding van de goederen, maar gerechtigd is om deze aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

5. Indien bij levering op afroep geen termijn is overeengekomen, geldt als zodanig een termijn van één maand, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst is gesloten. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft ALSO International het recht zonder inachtneming van enige termijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.

Artikel 5 Betalingen

1. Koper/opdrachtgever is verplicht om facturen van ALSO International te voldoen binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn (en bij gebreke daarvan binnen een termijn van 8 dagen). Betaling dient te geschieden zonder enige opschorting, korting of verrekening.

2. Indien koper/opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan ALSO International zonder nader ingebrekestelling de wettelijke handelsrente verschuldigd over het onbetaald gebleven factuurbedrag, vanaf de laatste dag van de betalingstermijn.

3. Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is koper/opdrachtgever in verzuim en is ALSO International gerechtigd tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Voorts zijn in dat geval alle overige vorderingen, uit welke hoofde ook, van ALSO International op koper/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is ALSO International bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en gehele of gedeeltelijke ontbinding van elke overeenkomst met koper/opdrachtgever.

4. Buiten het verschuldigde bedrag is ALSO International gerechtigd van koper/opdrachtgever alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper/opdrachtgever zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.

5. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper/opdrachtgever verschuldigd in elk geval waarin ALSO International zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij worden gefixeerd op 15 % van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 2 van dit artikel, met een minimum van EURO 500,00 onverminderd het recht van ALSO International op volledige vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

6. ALSO International is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op koper/opdrachtgever over te dragen dan wel te verpanden aan derden.

7. Indien ALSO International het faillissement van koper/opdrachtgever aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag als genoemd in het vorige lid van dit artikel, de daarop drukkende gerechtelijke en / of buitengerechtelijke kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

8. Door koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken ten eerste ter voldoening van de kosten, ten tweede ter voldoening van de rente en ten derde ter voldoening van de hoofdsom.

Artikel 6 Controleplicht en reclames

1. Koper/opdrachtgever is gehouden om door ALSO International geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aangaande de Producten (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, klachten met betrekking tot aantallen, maat, gewicht, emballage en kwaliteit) dienen door koper /opdrachtgever binnen uiterlijk drie dagen na ontvangst schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle rechten van koper/opdrachtgever dienaangaande komen te vervallen en ALSO International geacht wordt volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

2. Met betrekking tot niet-zichtbare gebreken geldt eveneens een klachttermijn van drie dagen, met dien verstande dat deze aanvangt op de dag dat koper /opdrachtgever van het gebrek op de hoogte raakte, althans behoorde te raken.

3. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichtingen van koper/opdrachtgever niet op.

Defecte producten

4. Tussen ALSO International en koper/opdrachtgever gelden de garantietermijnen die door de fabrikant van de geleverde producten worden gehanteerd. Een aanspraak op grond van garantie dient op straffe van verval door koper/opdrachtgever binnen de geldende termijn aan ALSO International te worden kenbaar gemaakt, door middel van toezending van een volledig ingevuld RMA-formulier of verzamelformulier, beschikbaar op de website van ALSO International.

5. Na toekenning van een RMA-nummer door ALSO International dient koper/opdrachtgever binnen 5 werkdagen zorg te dragen voor retournering van de producten aan ALSO International conform de aan hem verstrekte instructies. Retournering geschiedt voor rekening en risico van koper/opdrachtgever.

6. Na ontvangst van de geretourneerde goederen zal ALSO International deze controleren. Wanneer zij de aanspraak op grond van garantie gegrond bevindt, zal de daarmee gemoeide koopprijs naar rato worden gecrediteerd en terugbetaald, zulks onder voorbehoud van acceptatie van de aanspraak op grond van garantie door de fabrikant. Indien de fabrikant de aanspraak op grond van garantie afwijst, is koper/opdrachtgever de terugbetaalde koopprijs alsnog verschuldigd aan ALSO International.

7. Bij reclamaties in verband met gebreken komt de koper/opdrachtgever geen aanspraak op grond van garantie toe indien:

a. hij de producten niet overeenkomstig de bijbehorende instructies heeft gebruikt c.q. deze heeft verwaarloosd;

b. hij wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook reparaties vallen die niet door of namens ALSO International of de fabrikant zijn verricht;

c. hij de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld;

d. het geretourneerde artikel volledig is verbruikt;

e. hij de koopprijs voor de producten niet (volledig) heeft voldaan, dan wel anderszins tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens ALSO International;

f. hij deze niet overeenkomstig de hiervoor omschreven regeling aan ALSO International heeft kenbaar gemaakt.

8. Voormelde garantieregeling geldt niet voor set-up cartridges/toners die meegeleverd worden bij een aangekochte printer.

Onjuiste levering

9. Een retouraanvraag wegens onjuiste levering dient op straffe van verval door koper/opdrachtgever binnen drie werkdagen na ontvangst van de goederen aan ALSO International te worden kenbaar gemaakt, door middel van toezending van een volledig ingevuld RMA-formulier of verzamelformulier, beschikbaar op de website van ALSO International.

10. De te retourneren producten dienen courant en als nieuw verkoopbaar te zijn, in onbeschadigde en originele verpakking, ongeopend en zonder verbroken zegels. Op verzoek van de koper/opdrachtgever bestelde, gecombineerde of aangepaste producten kunnen nimmer worden geretourneerd (zulks behoudens verkeerde leveringen van ALSO International).

11. Na toekenning van een RMA-nummer door ALSO International zullen de te retourneren producten door een door ALSO International ingeschakelde vervoerder worden opgehaald. Koper/opdrachtgever dient de goederen aan te bieden conform de instructies van ALSO International en/of voormelde vervoerder.

12. Na ontvangst van de geretourneerde goederen zal ALSO International deze controleren. Wanneer zij de retournering akkoord bevindt, zal de daarmee gemoeide koopprijs naar rato worden gecrediteerd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van ALSO International is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van ALSO International komende eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens genoemde verzekering(en) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van ALSO International beperkt tot het factuurbedrag dat aan koper /opdrachtgever, in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks met een maximum van € 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro). ALSO International is nimmer aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige andere indirecte- of gevolgschade.

2. De in het voorgaande lid omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van ALSO International.

3. Koper /opdrachtgever vrijwaart ALSO International, haar werknemers en haar voor de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde hulppersonen voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit of verband houdende met de (door)levering van producten. Koper /opdrachtgever is verplicht zich dienaangaande voldoende te verzekeren en verzekerd te houden.

4. Iedere aanspraak van koper /opdrachtgever jegens ALSO International, behalve die welke door ALSO International is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan daarvan.

Artikel 8 Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

1. ALSO International zal nimmer kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever kan voldoen.

2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer en/of risicosfeer van ALSO International liggen en/of op grond waarvan redelijkerwijze van ALSO International geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen (doch niet uitsluitend) transportbelemmeringen en besmetting of besmettingsgevaar, bedrijfsstoring, gebreken of schade aan productiemiddelen, staking of vergelijkbare acties, (al dan niet toerekenbare) tekortkomingen aan de zijde van de door ALSO International ingeschakelde derden, maatregelen van overheidswege alsmede gebrek aan grondstoffen, stagnatie van de aanvoer van grondstoffen of halffabricaten.

3. Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten, geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan, nadat de overmachtsituatie twee maanden heeft voortgeduurd, één en ander zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.

4. Als ALSO International haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 9 Vervoer

Verzendkosten

1. ALSO International hanteert de volgende voorwaarden met betrekking tot de (franco) ordergrens en verzendkosten. Buiten de BeNeLux en Duitsland geldt er een orderacceptatiegrens. Orders die niet aan de gestelde orderacceptatiegrens voldoen, kunnen niet worden uitgeleverd.

Regio Order acceptance Carriage paid order limit Shipping costs< carriage paid
Benelux -- € 450,- € 12,50
Duitsland -- € 450,- € 12,50
Frankrijk € 1000,- € 1500,- € 25,-
UK £ 1000,- £ 2500,- £ 25,-
Rest Europa € 500,- € 5000,- € 100,-


Drop shipment

2. Voor zendingen die naar een ander adres dan het overeengekomen standaardafleveradres worden verstuurd, wordt een drop shipment fee in rekening gebracht. Ook in het geval van drop shipments geldt er in bepaalde regio's een orderacceptatiegrens.

Regio Orderacceptatie Drop shipment fee
Benelux -- € 7,50
Duitsland -- € 7,50
Frankrijk € 1500,- € 25,-
UK £ 1000,- £ 25,-
Rest Europa € 500,- € 25,-


Orderkosten

3. In specifieke gevallen kan ALSO International een handling fee in rekening brengen. Speciale vervoersafspraken en extra geleverde diensten leiden tot meerkosten.

Artikel 10 Merken en verpakking

ALSO International behoudt zich het recht voor om de goederen en verpakking te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Het is koper/opdrachtgever niet toegestaan door ALSO International aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van ALSO International tot het moment waarop koper/opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens ALSO International - uit deze of eerdere leveranties - heeft voldaan. De goederen kunnen terstond door ALSO International worden teruggevorderd indien koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of ALSO International aanleiding heeft aan te nemen dat koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

2. Koper/opdrachtgever is niet gerechtigd om de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. Wederverkoop in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van koper/opdrachtgever is toegestaan, zolang ALSO International niet schriftelijk aan koper/opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat zij haar rechten, voortvloeiende uit het eigendomsvoorbehoud, wenst uit te oefenen.

3. Het eigendomsvoorbehoud is mede bedongen ten behoeve van:

a. alle door ALSO International te maken kosten als gevolg van het tekortschieten zijdens koper/opdrachtgever, welke kosten worden gefixeerd op 10% van de door koper/opdrachtgever onbetaald gelaten koopprijs, onverminderd het recht van ALSO International op volledige vergoeding van de door haar gemaakte kosten;

b. alle door ALSO International geleden wederverkoopverlies, dat wil zeggen het nadelige verschil tussen de door koper/opdrachtgever onbetaald gelaten koopprijs en de prijs waartegen ALSO International de betreffende goederen verkoopt aan een derde.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank te Arnhem, voor zover zij tot de competentie van een rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Nummer: 09085944